Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Unit 14: WONDERS OF THE WORLD – Kì quan của thế giới. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
GRAMMAR. Unit 14: WONDERS OF THE WORLD – Kì quan của thế giới. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Câu tường thuật loại câu hỏi Có hay Không (Yes – No questions) có dạng sau:

       aked (+ O)


S +  wanted to known        +   if/ whether + S + V


       wondered


Ví dụ:  • Direct speech:


“Are you angry?’’ he asked.  • Reported speech:


He asked if/ whether I was angry.


Anh ấy hỏi xem thừ tôi có giận không.  • Direct speech:


“Did you see the film?” Tam asked., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy yêu sự thật, nhưng hãy tha thứ cho lầm lỗi.
Love truth, but pardon error.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên