XtGem Forum catalog

Unit 1: My Friends – Bạn của tôi. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 12 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LISTEN. Unit 1: My Friends – Bạn của tôi. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 12 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản. 


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 12 SGK)

Đề bài:Listen and complete the conversations. Use the expressions in the box.(Nghe và hoàn thành các hội thoại sau, dùng các cách nói cho ở trong khung).


How do you do


Nice to meet you


It’s a pleasure to meet you


I’d like you to meet


come and meetCho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu anh chưa từng gặp em, anh sẽ không thích em. Nếu anh chưa từng thích em, anh sẽ không yêu em. Nếu anh chưa từng yêu em, anh sẽ không nhớ em. Nhưng anh đã yêu, đang yêu và sẽ mãi mãi luôn yêu em
If I had never met you, I wouldn't like you. If I had never liked you, I wouldn't love you. If I never loved you I wouldn't miss you. But I did, I do, and always will.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên