XtGem Forum catalog

Unit 1: My Friends – Bạn của tôi. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 12 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LISTEN. Unit 1: My Friends – Bạn của tôi. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 12 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản. 


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 12 SGK)

Đề bài:Listen and complete the conversations. Use the expressions in the box.(Nghe và hoàn thành các hội thoại sau, dùng các cách nói cho ở trong khung).


How do you do


Nice to meet you


It’s a pleasure to meet you


I’d like you to meet


come and meetCho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Phần lớn người đời không chạy đủ xa trong lần thử đầu tiên để biết họ có lần thử thứ hai.
Most people never run far enough on their first wind to find out they've got a second.
William James
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên