XtGem Forum catalog

Unit 1: My Friends – Bạn của tôi. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 12 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LISTEN. Unit 1: My Friends – Bạn của tôi. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 12 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản. 


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 12 SGK)

Đề bài:Listen and complete the conversations. Use the expressions in the box.(Nghe và hoàn thành các hội thoại sau, dùng các cách nói cho ở trong khung).


How do you do


Nice to meet you


It’s a pleasure to meet you


I’d like you to meet


come and meetCho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu an ủi được tất, kể cả những ưu phiền do nó gây ra.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên