XtGem Forum catalog

Lịch Sử 8-Bài 7: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ CUỐI THẾ KỶ XIX , ĐẦU THẾ KỶ XXSử 8-Bài 7: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ CUỐI THẾ KỶ XIX , ĐẦU THẾ KỶ XX1. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỷ XIX :* Sau thất bại của Công xã Pa ri, phong trào công nhân vẫn tiếp tục phát triển vì :- Cùng với sự phát triển công nghiệp tư bản chủ nghĩa , giai cấp công nhân tăng nhanh về số lượng và chất lượng .- Mác và Ang ghen với uy tín lớn lao vẫn tiếp tục lãnh đạo phong trào công nhân .- Học thuyết Mác đã thâm nhập vào phong trào công nhân .- Ý thức giác ngộ của công nhân lên cao* Những sự kiện chứng tỏ phong trào công nhân thế giới vẫn tiếp tục phát triển trong những năm cuối thế kỷ XIX :- Bãi công của công nhân khuân vác Luân Đôn buộc chủ tăng lương 1899.- Công nhân Pháp thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội 1893 .- 1-5- 1886 hơn 350.000 công nhân đình công , đòi ngày làm 8 giờ ,đặc biệt là biểu tình của 40 vạn công nhân Si ca gô , tuy bị đàn áp, nhưng đã có 50.000 người được quyền làm việc 8 giờ ngày , từ năm 1889 ,ngày 1-5 là ngày Quốc tế lao động*Nhận xét về phong trào công nhân so với trước Công xã pa ri hát triển rộng , hoạt động trên phạm vi lớn hơn ở nhiều nước .Lịch Sử 8-Bài 7: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ CUỐI THẾ KỶ XIX , ĐẦU THẾ KỶ XXHình : Cuộc biểu tình của công nhân Niu Oóc năm 1862

2 Quốc tế thứ hai 1889-1914 .a.Hòan cảnh :-Sự ra đời của những tổ chức công nhân và chính đảng của giai cấp công nhân ra đời (như 1875 :Đảng cã hội dân chủ Đức ; 1879 Đảng Công nhân Pháp ; 1883 nhóm Giải phóng lao động Nga hình thành .)-Đòi hỏi phải thành lập một tổ chức quốc tế mới thay cho Quốc tế thứ nhất, nên ngày 14-7-1889 kỷ niệm 100 năm ngày phá ngục Ba xti , 400 đại biểu công nhân của 22 nước họp Đại hội ở Pa ri tuyên bố thành lập Quốc tế thứ haib.Hoạt động từ 1889-1914-1889- 1895 : dưói sự lãnh đạo của Ang ghen , Quốc tế thứ hai đóng góp vào sự phát triển của công nhân thế giới .- 1895- 1914 : sau khi Ang ghen mất 1895 đã xa rời đường lối đấu tranh cách mạng , thỏa hiệp với tư sản , không tích cực chống chiến tranh đế quốc , đẩy quần chúng vào những cuộc chiến tranh vì quyền lợi của bọn đế quốc nên Quốc tế thứ hai rã , trừ Đàng Công nhân xã hội dân chủ Nga với lãnh tụ là Lê nin .

II. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ CUỘC CÁCH MẠNG NGA 1905-19071.Lê Nin và việc thành lập đảng vô sản liểu mới ở Nga.-Lê nin ( 1870-1924) tham gia tuyên truyền chủ nghĩa Mác-1903 thành lập Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga* Nội dung Cương lĩnh của Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga :-Cương lĩnh khẳng định nhiệm vụ chủ yếu của Đảng là tiến hành Cách mạng xã hội chủ nghĩa .-Đánh đổ chính quyền của giai cấp tư sản thành lập chuyên chính vô sản .-Trước mắt là đánh đổ chế độ Nga Hòang thành lập nước Cộng hòa , thi hành nhữngcải cách dânchủ , giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân .* Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là Đảng kiểu mới vì:-Vì Đảng triệt để đấu tranh cho quyền lợi của giai cấp công nhân , mang tính giai cấp, tính chiến đấu triệt để .-Vì Đảng chống chủ nghĩa cơ hội và tuân theo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác .-Vì Đảng biết dựa vào nhân dân và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cách mạng.

2.Cách mạng Nga 1905-1907.+Nguyên nhân dẫn đến cuộc cách mạng Nga 1905-1907 .-Đầu thế kỷ XX nước Nga khủng hỏang .-Mâu thuẫn giai cấp gay gắt , nhân dân căm ghét chế độ Nga Hoàng thối nát.-Thất bại của Nga trong chiến tranh Nga – Nhật làm cho kinh tế , chính trị xã hội khủng hoảng trầm trọng .

+ Diễn biến của Cách mạng Nga 1905-1907:Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Nga1905-1907 :

+ Đối với nước Nga :

-Giáng 1 đòn chí tử vào nền thống trị của địa chủ và tư sản .- Làm suy yếu chế độ Nga Hòang .-Là bước chuẩn bị cho cuộc CMXHCN sẽ diễn ra vào năm 1917

+ Đối với thế giới : ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc ở thuộc địa và phụ thuộc .Lịch Sử 8-Bài 7: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ CUỐI THẾ KỶ XIX , ĐẦU THẾ KỶ XXHình: thủy thủ tàu Pô tem kin
, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng có đi loanh quanh mà nói rằng thế giới này nợ bạn cuộc sống. Thế giới chẳng nợ bạn điều cả. Nó ở đây từ trước rồi.
Don't go around saying the world owes you a living. The world owes you nothing. It was here first.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên