Bài 2: Giao thoa sóng (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
ĐỀ BÀI


Câu 1: Hiện tượng giao thoa của hai sóng là gì ?

Câu 2: Nêu công thức xác định vị trí các cực đại giao thoa.


Câu 3:  Nêu công thức xác định vị trí các cực tiểu giao thoa.


Câu 4: Nêu điều kiện giao thoa.


Câu 5: Chọn câu đúng.


Hiện tượng giao thoa là hiện tượng


A. giao nhau của hai sóng tại một điểm của môi trường.


B. tổng hợp của hai dao động.


C. tạo thành các gợn lồi, lõm., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy yêu sự thật, nhưng hãy tha thứ cho lầm lỗi.
Love truth, but pardon error.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

The Soda Pop