Bài 2: Giao thoa sóng (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
ĐỀ BÀI


Câu 1: Hiện tượng giao thoa của hai sóng là gì ?

Câu 2: Nêu công thức xác định vị trí các cực đại giao thoa.


Câu 3:  Nêu công thức xác định vị trí các cực tiểu giao thoa.


Câu 4: Nêu điều kiện giao thoa.


Câu 5: Chọn câu đúng.


Hiện tượng giao thoa là hiện tượng


A. giao nhau của hai sóng tại một điểm của môi trường.


B. tổng hợp của hai dao động.


C. tạo thành các gợn lồi, lõm., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người ảnh hưởng tới bạn là người tin vào bạn.
The people who influence you are the people who believe in you.
Henry Drummond
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Snack's 1967