80s toys - Atari. I still have

Bài 2: Giao thoa sóng (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
ĐỀ BÀI


Câu 1: Hiện tượng giao thoa của hai sóng là gì ?

Câu 2: Nêu công thức xác định vị trí các cực đại giao thoa.


Câu 3:  Nêu công thức xác định vị trí các cực tiểu giao thoa.


Câu 4: Nêu điều kiện giao thoa.


Câu 5: Chọn câu đúng.


Hiện tượng giao thoa là hiện tượng


A. giao nhau của hai sóng tại một điểm của môi trường.


B. tổng hợp của hai dao động.


C. tạo thành các gợn lồi, lõm., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống rất thú vị, và thú vị nhất khi nó được sống vì người khác.
Life is an exciting business, and most exciting when it is lived for others.
Helen Keller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên