Bài 43: Địa lí tỉnh thành phố tiếp theo (2)

Công nghiệp (kể cả tiểu thủ công nghiệp) - Vị trí của ngành công nghiệp trong nền kinh tế của tỉnh (thành phố). - Cơ cấu ngành công nghiệp: + Cơ cấu theo hình thức sở hữu.

ĐỊA LÍ 9 BÀI 43: GIẢI BÀI TẬP ĐỊA LÍ TỈNH (THÀNH PHỐ)

TIẾP THEO

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

- Trình bày và giải thích được những đặc điểm kinh tế của địa phương.

- Phân tích số liệu, biểu đồ, bản đồ để biết đặc điểm kinh tế của tỉnh (thành phố).

 

II. GỢl Ý THỰC HIỆN (theo ở SGK)

E. Kinh tế

2. Các ngành kinh tế

a) Công nghiệp (kể cả tiểu thủ công nghiệp), ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cách tốt nhất để làm bạn vui lên là làm người khác vui lên.
The best way to cheer yourself up is to try to cheer somebody else up.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog