XtGem Forum catalog

Bài 43: Địa lí tỉnh thành phố tiếp theo (2)

Công nghiệp (kể cả tiểu thủ công nghiệp) - Vị trí của ngành công nghiệp trong nền kinh tế của tỉnh (thành phố). - Cơ cấu ngành công nghiệp: + Cơ cấu theo hình thức sở hữu.

ĐỊA LÍ 9 BÀI 43: GIẢI BÀI TẬP ĐỊA LÍ TỈNH (THÀNH PHỐ)

TIẾP THEO

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

- Trình bày và giải thích được những đặc điểm kinh tế của địa phương.

- Phân tích số liệu, biểu đồ, bản đồ để biết đặc điểm kinh tế của tỉnh (thành phố).

 

II. GỢl Ý THỰC HIỆN (theo ở SGK)

E. Kinh tế

2. Các ngành kinh tế

a) Công nghiệp (kể cả tiểu thủ công nghiệp), ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Linh hồn của con người vẫn cần lý tưởng hơn thực tế. Chúng ta tồn tại nhờ thực tế; nhưng chúng ta sống vì lý tưởng.
The human soul has still greater need of the ideal than of the real. It is by the real that we exist; it is by the ideal that we live.
Victor Hugo
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên