80s toys - Atari. I still have

Bài 43: Địa lí tỉnh thành phố tiếp theo (2)

Công nghiệp (kể cả tiểu thủ công nghiệp) - Vị trí của ngành công nghiệp trong nền kinh tế của tỉnh (thành phố). - Cơ cấu ngành công nghiệp: + Cơ cấu theo hình thức sở hữu.

ĐỊA LÍ 9 BÀI 43: GIẢI BÀI TẬP ĐỊA LÍ TỈNH (THÀNH PHỐ)

TIẾP THEO

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

- Trình bày và giải thích được những đặc điểm kinh tế của địa phương.

- Phân tích số liệu, biểu đồ, bản đồ để biết đặc điểm kinh tế của tỉnh (thành phố).

 

II. GỢl Ý THỰC HIỆN (theo ở SGK)

E. Kinh tế

2. Các ngành kinh tế

a) Công nghiệp (kể cả tiểu thủ công nghiệp), ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một người bạn là người mà ta có thể trút ra tất cả trái tim mình, trái tim đầy tro trấu, biết rằng những bàn tay dịu dàng nhất sẽ cầm lấy nó và sàng lọc, giữ lại những gì đáng giữ, và với hơi thở của lòng tốt, thổi đi tất cả những phần thừa.
A friend is one to whom one may pour out all the contents of one's heart, chaff and grain together, knowing that the gentlest of hands will take and sift it, keep what is worth keeping, and with a breath of kindness, blow the rest away.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên