Chương 5. Tự cảm – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 trang 157 SGK Vật Lý lớp 11
 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 trang 157 SGK Vật Lý lớp 11


ĐỀ BÀI

Câu 1: Trong những trường hợp nào có hiên tượng tự cảm?


Câu 2: Phát biểu định nghĩa từ thông riêng, độ tự cảm của một mạch kín.


Câu 3: Độ lớn của suất điện động tự cảm phụ thuộc các đại lượng nào?


Câu 4: Chọn câu đúng:


Một ống dây có độ tự cảm L; ống dây có số vòng dây tăng gấp đôi và diện tích mỗi vòng dây giảm một nửa so với ống dây thứ nhất. Nếu hai ống dây có chiều dài như nhau thì độ tự cảm của ống dây thứ hai là:


A. L


B. 2L


C. Chương 5. Tự cảm – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 trang 157 SGK Vật Lý lớp 11, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Rất dễ để có tất cả những gì mình muốn, miễn là đầu tiên bạn phải học cách sống mà không có những gì mình không thể đạt được.
It is easy to get everything you want, provided you first learn to do without the things you cannot get.
Elbert Hubbard
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog