Chương 5. Tự cảm – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 trang 157 SGK Vật Lý lớp 11
 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 trang 157 SGK Vật Lý lớp 11


ĐỀ BÀI

Câu 1: Trong những trường hợp nào có hiên tượng tự cảm?


Câu 2: Phát biểu định nghĩa từ thông riêng, độ tự cảm của một mạch kín.


Câu 3: Độ lớn của suất điện động tự cảm phụ thuộc các đại lượng nào?


Câu 4: Chọn câu đúng:


Một ống dây có độ tự cảm L; ống dây có số vòng dây tăng gấp đôi và diện tích mỗi vòng dây giảm một nửa so với ống dây thứ nhất. Nếu hai ống dây có chiều dài như nhau thì độ tự cảm của ống dây thứ hai là:


A. L


B. 2L


C. Chương 5. Tự cảm – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 trang 157 SGK Vật Lý lớp 11, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn không thể kết nối các điểm trong đời bạn khi nhìn về phía trước; bạn chỉ có thể kết nối chúng khi nhìn lại phía sau. Vì vậy bạn phải tin tưởng rằng các điểm đó rồi sẽ kết nối trong tương lai. Bạn phải tin vào cái gì đó
lòng can đảm, vận mệnh, cuộc đời, nghiệp chướng, bất cứ điều gì. Cách tiếp cận này chưa bao giờ khiến tôi thất vọng, nó đã tạo nên tất cả sự khác biệt trong cuộc đời tôi.
You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something — your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life.
Steve Jobs
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog