Lịch Sử 8-Bài 30-PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNGPHÁPTỪĐẦUTHẾKỶ XX ĐẾN NĂM 1918.Sử 8-Bài 30-PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NĂM 1918.Lịch Sử 8-Bài 30-PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNGPHÁPTỪĐẦUTHẾKỶ XX ĐẾN NĂM 1918.Lộ trình Đông DuI. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT .1. Phong trào Đông Du ( 1905-1909) :* Đón nhận con đường cứu nước theo hướng dân chủ tư sản , Phan Bội Châusang Nhật cầu viện vì:+ Nước Nhật cùng màu da, cùng văn hóa Hán học .+ Đi theo con đường tư bản Châu Au đã giàu mạnh .+ Đánh thắng đế quốc Nga .* Năm 1904 Phan Bội Châu lập Hội Duy Tân với chủ trương: đánh Pháp lập nước Việt Nam độc lập theo hướng dân chủ tư sản* Năm 1905 Phan Bội Châu sang Nhật nhờ giúp đánh Pháp ,đưa người sang Nhật học đó là phong trào Đông Du ( 200 người )* 9-1908 Pháp- Nhật cấu kết trục xuất người Việt Nam và Phan Bội Châu ra khỏi Nhật .* Hội Duy Tân ngừng hoạt động , phong trào Đông Du tan rã* Tác động : khuấy động lòng yêu nước , cổ vũ tinh thần dân tộc .* Chủ trương bạo động vũ trang để giành độc lập là đúng, nhưng tư tưởng cầu viện là sai.Lịch Sử 8-Bài 30-PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNGPHÁPTỪĐẦUTHẾKỶ XX ĐẾN NĂM 1918.Phan Bội Châu ( ngồi), Cường Để (đứng)Lịch Sử 8-Bài 30-PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNGPHÁPTỪĐẦUTHẾKỶ XX ĐẾN NĂM 1918.Một số lưu học sinh trong phong trào Đông Du(1905-1909)2. Đông Kinh Nghĩa Thục 1907 :* Tại Bắc Kỳ có cuộc vận động cải cách văn hóa xã hội theo lối tư sản* Tháng 3-1907 Lương văn Can, Nguyễn Quyền ,Lê Đại , Vũ Hoành mở trường Đông Kinh Nghĩa Thục tại Hà Nội sau đó lan rộng ra ngoại thành và nhiều tỉnh* Mục đích : nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài,bồi dưỡng lòng yêu nước .* Hình thức và nội dung hoạt động :-Học phổ thông các bài : địa lý, lịch sử, khoa học thường thức .-Diễn thuyết , bình văn , xuất bản sách báo nhằm bồi dưỡng lòng yêu nước , truyền bá nội dung học tập và nếp sống mới .-Trường mở rộng ra các tỉnh, số học sinh lên tới 1.000 người .-Tháng 11- 1907 , thực dân Pháp giải tán Đông Kinh Nghĩa Thục , tịch thu sách vở tài liệu , Lương văn Can , Hoàng Tăng Bí… bị bắt.+ Tác động :là một tổ chức cách mạng , nâng cao lòng yêu nước ,phát triển văn hóa , giáo dục tư tưởng chống phong kiến hủ lậu ,hỗ trợ phong trào Đông Du và Duy Tân .Lịch Sử 8-Bài 30-PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNGPHÁPTỪĐẦUTHẾKỶ XX ĐẾN NĂM 1918.Sĩ phu phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục3. Cuộc vận động Duy Tân và phong trào chống thuế ở Trung Kỳ- 1908 .Cuộc vận động Duy Tân ( theo cái mới ) diễn ra sôi nổi tại Trung Kỳ .Lãnh đạo là Phan Châu Trinh , Huỳnh Thúc Kháng+ Mục đích :Vận động cải cách ( theo cái mới ) và khai dân trí+ Hình thức và nội dung hoạt động :-Mở trường, diễn thuyết các đề tài xã hội , tình hình thế giới .-Đả phá hủ tục phong kiến , lạc hậu .-Đua nhau cắt tóc ngắn , mặc áo ngắn , đả kích quan lại xấu .-Mở mang công thương nghiệp .-Năm 1908 do ảnh hưởng của phong trào Duy Tân nên phong trào chống đi phu, chống thuế diễn ra ở Quảng Nam , Quảng ngãi rồi lan ra khắp các tỉnh Trung Kỳ .-Thực dân Pháp đàn áp ,bắt bớ , tù đày Phan Châu Trinh , Trần Quý Cáp

4. Điểm giống nhau và khác nhau :* Điểm giống nhau : đều là phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản , do các sĩ phu nho học lãnh đạo .* Điểm khác nhau :+ Phong trào Đông Du do Duy Tân Hội chủ trương :vũ trang chống Pháp giành độc lập dân tộc .+ Đông Kinh Nghĩa Thục ở Hà Nội : bạo động ôn hòa , nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài.+ Phong trào DuyTânởTrung Kỳ:vận động cải cách (theo cái mới) và khai dân trí.

II.Phong trào yêu nước trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914- 1918)1 . Chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong thời chiến : có những thay đổi :-Từ chỗ chuyên canh cây lúa chuyển sang trồng các cây công nghiệp phục vụ chiến.-Tăng cường bắt nông dân đi lính , thu hẹp điện tích trồng lúa , đời sống nhân dân khó khăn .- Pháp đầu tư vào công nghiệp nên công nghiệp VN khởi sắc . Giai cấp tư sản dân tộc có điều kiện vươn lên .-Nhằm cung cấp cho chiến trường Pháp trong chiến tranh thế giới thứ hai .-Pháp dùng nhiều thủ đọan chính trị ,văn hóa lừa bịp để ru ngủ nhân dân ta .-Đó là nguyên nhân bùng nổ các cuộc đấu tranh từ 1914-1918

2. Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế ( 1916) . Khởi nghĩa của binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyên ( 1917) .

a.Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế ( 1916) .-Thái Phiên ,Trần Cao Vân ,Vua Duy Tân bí mật liên lạc với binh lính tại Huế ( để đưa sang chiến trường Châu Âu ) tiến hành khởi nghĩa .-Đêm 3 rạng sáng 4- 5- 1916 khởi nghĩa tại Huế , nhưng kế hoạch bị bại lộ , thực dân Pháp thẳng tay đàn áp ; Thái Phiên và Trần Cao Vân bị tử hình , vua Duy Tân bị đày ở Châu Phi .Thất bại do :lãnh đạo , tổ chức còn non kém , thời cơ chưa chín muồi , tư tưởng quân chủ lập hiến đã lạc hậu .

b. Khởi nghĩa của binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyên ( 1917) .+ Nguyên nhân khởi nghĩa : do chính sách bóc lột của Pháp , binh lính Việt Nam trong quân đội Pháp đưa đi làm bia đỡ đạn nên bất bình nổi dậy+Tù chính trị Lương Ngọc Quyến cùng với Đội Cấn khởi nghĩa đã giết chết được tên Giám binh Pháp , phá nhà lao, thả tù chính trị , chiếm các công sở và làm chủ tỉnh Thái Nguyên .+ Nghĩa quân chiến đấu dũng cảm , Lương Ngọc Quyến và Đội Cấn hy sinh .+ Thất bại do nổ ra tự phát , bị động không có chương trình hành động cụ thể .

* So sánh :Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế ( 1916) . Khởi nghĩa của binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyên ( 1917) :+ Giống nhau : lực lượng tham gia đều là binh lính người Việt trong quân đội Pháp , tù chính trị , nhân dân địa phương ; thành phần lãnh đạo là những sĩ phu yêu nước có tư tưởng tiến bộ .+ Khác nhau : ở Huế có sự tham gia của Vua Duy Tân .

3. Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước :- Hồi nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, sau đổi là Nguyễn Tất Thành, sinh ngày 19-5-1890 tại xã Kim Liên , huyện Nam Đàn, Nghệ An.- Người lớn lên giữa lúc nước nhà bị mất vào tay thực dân Pháp .- Các cuộc khởi nghĩa thất bại và không tán thành đường lối hoạt động của các cụ , Người quyết định đi sang phương Tây tìm con đường cứu nước mới.- Giữa năm 1911, tại cảng Nhà Rồng (Sài gòn), Nguyễn Ái Quốc lấy tên là Nguyễn văn Ba , làm phụ bếp cho tàu La Tut sơ Tơ rê vin, để sang Pháp.- Người qua nhiều nước Châu Phi, châu Mỹ, châu Âu- Người trở lại Pháp năm -1917. Người làm nhiều nghề ,trực tiếp học tập và rèn luyện ở giai cấp công nhân.- Người tham gia Hội những người Việt Nam yêu nước , viết báo , tranh thủ các buổi mít tinh để tố cáo tội ác của thực dân Pháp , và tuyên truyền cách mạng Việt nam .-Sống và hoạt động trong phong trào công nhân Pháp , ảnh hưởng của cách mạng tháng Mưởi Nga , tư tưởng của người có những biến chuyển , hướng cách mạng xã hội chủ nghĩa.-Hoạt động của người rất đúng hướng tạo điều kiện để cách mạng Việt Nam bắt gặp chân lý cứu nước của thời đại : chủ nghĩa Mác –Lê nin.* Các nhà yêu nước trước như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh , hướng theo phương Đông , nhưng thất bại.

* Nguyễn Tất Thành hướng theo phương Tây , gặp ánh sáng của cách mạng tháng Mười Nga và tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lê nin.
Lịch Sử 8-Bài 30-PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNGPHÁPTỪĐẦUTHẾKỶ XX ĐẾN NĂM 1918.

Bến Nhà Rồng - nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (ngày 5/6/1911)

Lịch Sử 8-Bài 30-PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNGPHÁPTỪĐẦUTHẾKỶ XX ĐẾN NĂM 1918.

Tàu đô đốc Latútsơ Tơrêvin (nơi Nguyễn Tất Thành làm phụ bếp khi rời Tổ quốc ra đi tìm được cứu nước (tháng 6/1911))

TRẮC NGHIỆM.1. Tổ chức chính trị đầu tiên do Phan Bội Châu thành lập mang tên?a. Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên Hội .

b. Đông Kinh Nghĩa Thục.

c. Hội Duy Tân.

d. Việt Nam Quang Phục Hội.2. Hội Duy Tân được thành lập vào năm?a. 1904.

b.1914.

c.1918.

d. 1920.3. Sự kiện nào trên thế giới đã tác động đến Việt Nam vào đầu thế kỷ XX.a. Cách mạng tư sản Anh.

b. Cách mạng tư sản Pháp.

c. Cuộc Duy Tân của Nhật bản.d. Cách mạng tháng Mười Nga.4. Vì sao Phan Bội Châu quyết định sang Nhật cầu viện?

a. Nhật cùng màu da, cùng văn hóa Hán Học.

b. Đi theo con đường tư bản châu Au đả giàu mạnh.

c. Đánh thắng đế quốc Nga.

d. Cả ba đều đúng.
5. Phong trào Đông Du đưa thanh niên Việt Nam sang nước nào học?a. Pháp.

b. Trung Quốc.

c. Nga.

d. Nhật6. Ai là người sáng lập ra Đông Kinh Nghĩa thục ?

a. Nguyễn Quyền, Hồ Bá Tang.

b.Lương văn Can, Nguyễn Quyền.c. Phan Bội Châu, Lương văn Can.

d. Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu.
7. Đông Kinh Nghĩa Thục thành lập vào thời gian?a. 11-1907.

b. 3-1907.

c. 11-1907.

d. 11-1908.
8. Hình thức và nội dung hoạt động của Đông Kinh Nghĩa Thục ?a. Học phổ thông các bài địa lý, lịch sử, khoa học thường thức.

b. Diễn thuyết , bình văn, xuất bản sách báo, nhằm bồi dưỡng lòng yêu nước.

c. Truyền bá nếp sống mới.

d. Cả ba đều đúng.
9. Nội dung hoạt động của cuộc vận động Duy Tân ở Trung Kỳ đầu thế kỷ XX?a. Mở trường học, diễn thuyết các đề tài xã hội , tình hình thế giới.

b. Đả phá hủ tục phong kiến, lạc hậu, đua nhau cắt tóc ngắn, mặc áo ngắn, đả kích quan lại xấu.

c. Mở mang công thương nghiệp.

d. Tất cả đều đúng .
10. Nội dung của phong trào chống sưu thuế ở Trung Kỳ là gì?a. Nông dân biểu tình bao vây các huyện lỵ đòi chia ruộng đất công.

b. Nông dân biểu tình bao vậy huyện lỵ đòi giảm địa tô.

c. Nông dân biểu tình bao vậy huyện lỵ đòi giảm thuế, chống đi phu.d. Nông dân biểu tình bao vậy huyện lỵ đòi quyền tự do dân chủ.11. Nguyễn Tất Thành còn có tên gọi khác là ?a. Nguyễn Sinh Cung.

b. Nguyễn Ai Quốc.

c. Hồ Chí Minh.

d. Cả ba đều đúng.
12. Nguyễn Tất Thành sinh vào thời gian nào và tại đâu.a. 15-9-1890 tại Hà Nội.

b. 19-5-1890 tại Huế.

c. 19-5-1890 tại Nghệ An.d. 19-5-1890 tại Thanh Hóa.13. Sự kiện quan trọng nào đã xảy ra vào ngày 5-6-1911 tại Sài Gòn ?a. Nguyễn Ai Quốc sang Trung Quốc.

b.Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại cảng Nhà Rồng .

c.Nguyễn Ai Quốc sang Nga.

d. Nguyễn Ai Quốc Pháp.
14. Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp vào năm?a. 1917.b.1918.

c. 1919.

d. 1920.
15. Hãy kể những hoạt động của Nguyễn Tất Thành tại Pháp.a. Tham gia Đảng Xã Hội Pháp, và Hội Những Người Việt Nam yêu nước .

b. Viết sách báo.

c. Tham dự các diễn đàn, các buổi mít tinh để tố cáo thực dân Pháp và tuyên truyền cho cách mạng Việt Nam..

d. Tất cả các câu trên đều đúng.


16. Tổ chức chính trị đầu tiên do Phan Bội Châu thành lập mang tên?a. Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên Hội .

b.Đông Kinh Nghĩa Thục.

c. Hội Duy Tân.

d. Việt Nam Quang Phục Hội.
17. Hội Duy Tân được thành lập vào năm?a. 1904.

b.1914.

c.1918.

d. 1920.
18. Sự kiện nào trên thế giới đã tác động đến Việt Nam vào đầu thế kỷ XX.a. Cách mạng tư sản Anh.

b. Cách mạng tư sản Pháp.

c. Cuộc Duy Tân của Nhật bản.d. Cách mạng tháng Mười Nga.19. Vì sao Phan Bội Châu quyết định sang Nhật cầu viện?

a. Nhật cùng màu da, cùng văn hóa Hán Học.

b. Đi theo con đường tư bản châu Au đả giàu mạnh.

c. Đánh thắng đế quốc Nga.

d. Cả ba đều đúng.
20. Phong trào Đông Du đưa thanh niên Việt Nam sang nước nào học?a. Pháp.

b. Trung Quốc.

c. Nga.

d. Nhật21.Ai là người sáng lập ra Đông Kinh Nghĩa thục ?

a. Nguyễn Quyền, Hồ Bá Tang.

b.Lương văn Can, Nguyễn Quyền.c. Phan Bội Châu, Lương văn Can.

d. Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu.
22. Đông Kinh Nghĩa Thục thành lập vào thời gian?a. 11-1907.

b. 3-1907.

c. 11-1907.

d. 11-1908.
23 Hình thức và nội dung hoạt động của Đông Kinh Nghĩa Thục ?a. Học phổ thông các bài địa lý, lịch sử, khoa học thường thức.

b. Diễn thuyết , bình văn, xuất bản sách báo, nhằm bồi dưỡng lòng yêu nước.

c. Truyền bá nếp sống mới.

d. Cả ba đều đúng.
24. Nội dung hoạt động của cuộc vận động Duy Tân ở Trung Kỳ đầu thế kỷ XX?a. Mở trường học, diễn thuyết các đề tài xã hội , tình hình thế giới.

b. Đả phá hủ tục phong kiến, lạc hậu, đua nhau cắt tóc ngắn, mặc áo ngắn, đả kích quan lại xấu.

c. Mở mang công thương nghiệp.

d. Tất cả đều đúng .
25. Nội dung của phong trào chống sưu thuế ở Trung Kỳ là gì?a. Nông dân biểu tình bao vây các huyện lỵ đòi chia ruộng đất công.

b. Nông dân biểu tình bao vậy huyện lỵ đòi giảm địa tô.

c. Nông dân biểu tình bao vậy huyện lỵ đòi giảm thuế, chống đi phu.d. Nông dân biểu tình bao vậy huyện lỵ đòi quyền tự do dân chủ.26. Nguyễn Tất Thành còn có tên gọi khác là ?a. Nguyễn Sinh Cung.

b. Nguyễn Ai Quốc.

c. Hồ Chí Minh.

d. Cả ba đều đúng.
27. Nguyễn Tất Thành sinh vào thời gian nào và tại đâu.a. 15-9-1890 tại Hà Nội.

b. 19-5-1890 tại Huế.

c. 19-5-1890 tại Nghệ An.d. 19-5-1890 tại Thanh Hóa.28. Sự kiện quan trọng nào đã xảy ra vào ngày 5-6-1911 tại Sài Gòn ?a. Nguyễn Ai Quốc sang Trung Quốc.

b.Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại cảng Nhà Rồng .

c.Nguyễn Ai Quốc sang Nga.

d. Nguyễn Ai Quốc Pháp.
29. Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp vào năm?a. 1917.b.1918.

c. 1919.

d. 1920.
30. Hãy kể những hoạt động của Nguyễn Tất Thành tại Pháp.a. Tham gia Đảng Xã Hội Pháp, và Hội Những Người Việt Nam yêu nước .

b. Viết sách báo.

c. Tham dự các diễn đàn, các buổi mít tinh để tố cáo thực dân Pháp và tuyên truyền cho cách mạng Việt Nam..

d. Tất cả các câu trên đều đúng.
Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập

, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạo lực là nơi trú ẩn cuối cùng của không đủ năng lực.
Violence is the last refuge of the incompetent.
Isaac Asimov
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Insane