80s toys - Atari. I still have

Chương II : Số nguyên – Cộng hai số nguyên cùng dấu – Hướng dẫn giải bài 23, 24, 25, 26 SGK Toán 6 trang 75

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy nâng niu thời gian bạn có và những kỷ niệm chung... làm bạn ai đó không phải là cơ hội mà là trách nhiệm ngọt ngào.
Cherish the time you have, and the memories you share... being friends with someone is not an opportunity but a sweet responsibility.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên