Old school Swatch Watches

Chương II : Số nguyên – Ôn tập I – Hướng dẫn giải bài 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 SGK Toán 6 trang 98

Chương II : Số nguyên – Ôn tập I – Hướng dẫn giải bài 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 SGK Toán 6 trang 98 


107. Trên trục số cho hai điểm a, b. Hãy :

a. Xác định các điểm -a; -b trên trục sốChương II : Số nguyên – Ôn tập I – Hướng dẫn giải bài 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 SGK Toán 6 trang 98


b. Xác định các điểm |a|, |b|, |-a|, |-b| với 0Chương II : Số nguyên – Ôn tập I – Hướng dẫn giải bài 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 SGK Toán 6 trang 98


c. So sánh các số : a, b, -a, -b, |a|,|b|,|-a|,|-b| với 0Chương II : Số nguyên – Ôn tập I – Hướng dẫn giải bài 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 SGK Toán 6 trang 98 Chương II : Số nguyên – Ôn tập I – Hướng dẫn giải bài 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 SGK Toán 6 trang 98


108. Cho số nguyên a khác 0. So sánh -a với a, -a với 0Chương II : Số nguyên – Ôn tập I – Hướng dẫn giải bài 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 SGK Toán 6 trang 98


109. Dưới đây là tên và năm sinh của một số nhà toán học :


Sắp xếp các năm sinh trên đây theo thứ tự thời gian tăng dần.Chương II : Số nguyên – Ôn tập I – Hướng dẫn giải bài 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 SGK Toán 6 trang 98Chương II : Số nguyên – Ôn tập I – Hướng dẫn giải bài 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 SGK Toán 6 trang 98


110. Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai ? Cho ví dụ minh họa đối với các câu sai :


a. Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên âm . Đúng, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cùng bước với một người bạn trong bóng tối tốt hơn là bước một mình trong ánh sáng.
Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light.
Helen Keller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên