Câu mệnh lệnh và Lời khuyên (Should)
Câu mệnh lệnh


Trong Unit 2 chúng ta đã tìm hiểu về câu mệnh lệnh để ra lệnh hay bảo ai làm việc gì.- Sit down. Ngồi xuống.
- Open the books. Mở sách ra.

Để ngăn cản ai đó làm việc gì, chúng ta sử dụng mẫu câu: Don't + V + ...- Don’t pick the flowers. Đừng hái hoa.
- Don't talk in class. Đừng nói chuyện trong lớp.

Lời khuyên (Should)


Động từ khuyết thiếu Should được dùng để diễn tả lời khuyên hay điều gì đó nên (không nên) làm.


S + should (not) + V (nguyên thể) + ...- You should ride a motorbike slowly.
Bạn nên đi xe máy chậm thôi.
- I should take elderly people's advice.
Tôi nên nghe lời khuyên của người lớn.
- He should not smoke.
Anh ấy không nên hút thuốc.
- Should he drink a lot of fruit juice?
Anh ấy có nên uống nhiều nước trái cây không?

Cấu trúc (Từ để hỏi) + should + S + V (nguyên thể) + ...? được dùng để hỏi ý kiến hay yêu cầu một lời khuyên.- What should I do now?
Bây giờ tôi nên làm gì?
- Where should he study English?
Anh ấy nên học tiếng Anh ở đâu?

Các bài tiếng Anh lớp 6 Unit 16 khác:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có người có mãi mãi, có người chỉ có một ngày. Tình yêu không phải là thứ bạn có thể đo đếm. Chẳng gì mãi mãi... mãi mãi chỉ là sự dối trá mà thôi. Tất cả những gì ta có nằm giữa lời chào và lời tạm biệt.
Some have forever, some just a day. Love isn't something you measure. Nothing's forever... forever is a lie. All we have is between hello and good
bye.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Insane