Bài 1: Lũy thừa (Giải bài tập 1,2,3)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Phong cách đơn giản cũng như ánh sáng trắng. Nó phức tạp, nhưng sự phức tạp của nó không rõ rệt.
Simple style is like white light. It is complex, but its complexity is not obvious.
Anatole France
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

The Soda Pop