Snack's 1967

C. How often? (Phần 1-7 trang 130-133 SGK Tiếng Anh 6)
Unit 12: Sports and Pastimes


C. How often? (Phần 1-7 trang 130-133 SGK Tiếng Anh 6)


1. Listen and repeat.


(Lắng nghe và lặp lại.)


always     usually     often     sometimes     neveralways : luôn luôn
sometimes: thỉnh thoảng, đôi khi
usually: thường thường
never : không bao giờ
often : thường, hay

2. Listen and read.


(Nghe và đọc.)


C. How often? (Phần 1-7 trang 130-133 SGK Tiếng Anh 6)

Hướng dẫn dịch:- Thỉnh thoảng Ba và Lan đến sở thú. Họ đi khoảng ba lần một năm.


- Họ thường đi chơi công viên. Họ đi khoảng 2 lần một tuần. Đôi khi họ có đi picnic, nhưng không thường xuyên.C. How often? (Phần 1-7 trang 130-133 SGK Tiếng Anh 6)

- Họ thường chơi thể thao, nhưng thi thoảng họ chơi thả diều., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chất lượng của khoảng khắc mới là quan trọng, không phải số ngày, hay số sự kiện, hay số người tham gia.
It is the quality of the moment, not the number of days, or events, or of actors, that imports.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên