XtGem Forum catalog

Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 -1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 -1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời lớp 12 môn lịch sử

LỊCH SỬ LỚP 12


BÀI 16. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC  VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM (1939 - 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI


 


Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 -1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời


I.  TÌNH HÌNH VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM (1939 - 1945)


1. Tình hình chính trị


a. Thế giới


-       1/9/1939: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Đức kéo vào Pháp, Pháp đầu hàng Đức.


-       Pháp thực hiện chính sách thù địch đối với các lực lượng tiến bộ trong nước và phong trào cách mạng ở thuộc địa.


b. Việt Nam, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự học trước hết phải biết phân biệt việc nghĩa với việc hại.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên