Teya Salat

Bài tập vận dụng về thơ tứ tuyệt
 Dưới đây là bài tập vận dụng về thơ tứ tuyệt


Hãy chép 3 bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tức cảnh Pắc Bó ”, “Vọng nguyệt ” và Tẩu lộ ” ( chép bài thơ chữ Hán). Chỉ rõ cách ngắt của mỗi bài thơ tứ tuyệt ? Luật thơ và vần thơ, đối của mỗi bài (nếu có).

Gợi ý  1. Tức cảnh Pắc Bó


Hồ Chí Minh


Sáng ra bờ suối, tối vào hang,


Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng.


Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng,


Cuộc đời cách mạng thật là sang.


Tháng 2 năm 1941  • Bài thơ tứ tuyệt “Tức cảnh Pắc Bó” ngắt hai cậu đầu và 2 câu cuối bài Thất ngôn bát cú luật bằng vần bằng mà thành. Có 3 vần thơ: “hang – sàng – sang”. Bài tứ tuyệt “Tức cảnh Pắc Bó” không có đối.  1. Vọng nguyệt (Ngắm trâng)


Hổ Chí Minh, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mong sao chúng ta nghĩ về tự do không phải như quyền làm bất cứ điều gì mình muốn, mà là cơ hội làm điều đúng đắn.
May we think of freedom, not as the right to do as we please, but as the opportunity to do what is right.
Peter Marshall
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên