XtGem Forum catalog

Bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa (Giải bài tập 4,5,6)
I. Lý thuyết Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ FRE-NEN


1. Mỗi dao động điều hòa được biểu diễn bằng một vectơ quay,

2. Phương pháp giản đồ Fre-nen: Lần lượt vẽ hai vec tơ quay biểu diễn hai phương trình dao động thành phần. Vectơ tổng của hai vectơ thành phàn biểu diễn phương trình của dao động tổng hợp (Hình 5.1).


Bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa (Giải bài tập 4,5,6)


3. Nếu một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số với các phương trình:Bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa (Giải bài tập 4,5,6)


Thì dao động tổng hợp sẽ là: x = x1 + x1 = Acos(ωt +  φ) với A và  φ được xác định bởi:


Bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa (Giải bài tập 4,5,6)
II. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ FRE-NEN – Hướng dẫn giải bài tập 4,5,6 SGK Vật lý lớp 12 trang 25

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 25 SGK Vật lý lớp 12)


Chọn đáp án đúng.


Hai dao động là ngược chiều khi:, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nhịn được cái thì tức giận một lúc, khỏi được cái lo âu trăm ngày.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên