Ring ring

Bài 4: Đặc trưng vật lý của âm (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
ĐỀ BÀI


Câu 1: Hạ âm và siêu âm có cùng bản chất không?

Câu 2:  Sóng âm là gì?


Câu 3: Nhạc âm là gì ?


Câu 4: Trong ba môi trường rắn, lỏng và khí, âm truyền nhanh nhất trong môi trường nào, chậm nhất trong môi trường nào ?


Câu 5: Cường độ âm được đo bằng gì ?


Câu 6: Chọn câu đúng.


Siêu âm là âm


A. có tần số lớn.


B. có cường độ rất lớn., , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nói về hòa bình là không đủ. Bạn phải tin vào nó. Và tin vào hòa bình là không đủ. Bạn phải hành động vì nó.
It isn't enough to talk about peace. One must believe in it. And it isn't enough to believe in it. One must work at it.
Eleanor Roosevelt
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên