Bài 2: Hàm số lũy thừa (Giải bài tập 1,2,3)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn bè là những người biết rõ về bạn mà vẫn yêu bạn.
The friend is the man who knows all about you, and still likes you.
Elbert Hubbard
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have