Insane

Bài 2: Hàm số lũy thừa (Giải bài tập 1,2,3)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Học... học để là chính mình, và học để từ bỏ với vẻ thanh cao những gì không phải là mình.
Learn to... be what you are, and learn to resign with a good grace all that you are not.
Henri Frederic Amiel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên