pacman, rainbows, and roller s

Chương II: Nhiệt học – Sự nóng chảy, sự đông đặc(tiếp) – Hướng dẫn giải bài tập Vật lý 6 trang 78 79
Chương II: Nhiệt học – Sự nóng chảy, sự đông đặc(tiếp) – Hướng dẫn giải bài tập Vật lý 6 trang 78 79


Bài C1. Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu đông đặc?

Hướng dẫn giải:


800C


 


Bài C2. Trong các khoảng thời gian sau, dạng của đường biểu diễn có đặc điểm gì?


– Từ phút thứ 0 đến phút thứ 4;


– Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7;


– Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15;


Hướng dẫn giải:, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hành động có thể không mang tới hạnh phúc, nhưng không có hạnh phúc nào lại thiếu hành động.
Action may not bring happiness but there is no happiness without action.
William James
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên