Insane

Bài 3: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6)
ĐỀ BÀI


Câu 1: Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của từ trường và điện trường xoáy.

Câu 2: Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của điện trường và từ trường.


Câu 3: Điện từ trường là gì?


Câu 4: Ở đâu xuất hiện điện từ trường?


A. Xung quanh một dòng điện đứng yên.


B. Xung quanh một  dòng điện không đổi


C. Xung quanh một ống dây điện


D. Xung quanh chỗ có tia lửa điện.


Câu 5: Hãy chọn câu đúng., , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Để tất cả mọi người đều được dạy cách nói lên sự thật, cũng cần thiết tất cả đều học lắng nghe nó.
In order that all men may be taught to speak the truth, it is necessary that all likewise should learn to hear it.
Samuel Johnson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên