Snack's 1967

Bài 1: Tính chất và cấu tạo hạt nhân (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
 


ĐỀ BÀI

Câu 1:Trong các câu sau câu nào đúng? câu nào sai?


1. Kích thước hạt nhân tỉ lệ với số nuclôn A.


2. Các hạt nhân đồng vị có cùng số prôtôn.


3. Các hạt nhân đồng vị có cùng số nuclôn.


4. Điện tích hạt nhân tỉ lệ với số prôtôn.


5. Một hạt nhân có khối lượng 1u thì sẽ có năng lượng tương ứng 931,5 MeV


Câu 2: Các hạt nhân có cùng số A và khác số Z được gọi là hạt nhân đồng khối, So sánh:


1. khối lượng, , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ghen tuông là xúc phạm đối với người được yêu và là nguồn gốc của những nỗi giày vò của người đang yêu.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên