XtGem Forum catalog

Unit 1 Friendship: Speaking

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 trang 15 unit 1 friendship Speaking. Theo cặp, hãy quan sát kĩ bốn người trong tranh để miêu tả những đặc điếm hình dạng cùa từng người.

UNIT 1: FRIENDSHIP (TÌNH BẠN)

SPEAKING (NÓI)

Task 1. Theo cặp, hãy quan sát kĩ bốn người trong tranh để miêu tả những đặc điếm hình dạng cùa từng người.

OK, look at the picture carefully. How many people are there in the picture? Can you guess the age of each of them?... Now let us start with the physical description of the man. Is he tall or short?... 

A: Can von describe the man in the picture?   B: The man is tall. He has a square face, with a broad forehead yellow hair and a crooked nose. He is wearing sport. He is quite good looking.

A: Can vou describe the woman in the picture?

B: The woman is about 22. She is wearing dress, she has shoulder — length black hair. She has an oval face with a straight nose, a broad forehead and black eyes. She is quite pretty.

Task 2. Theo nhóm, thảo luận xem những đặc điểm cả tính nào quan trọng hơn, sắp xếp các đặc điểm cá tính đã cho theo thứ tự quan trọng.

1.Sincere (adj): chân thành                              

2. Honest (adj): trung thực

3. Generuos(adj): rộng lượng

4. Modest (adj): khiêm tổn

5. Caring (adj): chu đáo                              , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không ai một mình tạo ra cách mạng; và có những cuộc cách mạng nhân loại đạt được mà không thực hiểu tại sao, bởi tất cả mọi người đều tham gia vào nó.
No one makes a revolution by himself; and there are some revolutions which humanity accomplishes without quite knowing how, because it is everybody who takes them in hand.
George Sand
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên