Teya Salat

Đề và đáp án đề kiểm tra kì 1 Tiếng Anh 7 Thanh Oai – Hà Nội năm 2015

HocTap321 chia sẻ Đề và đáp án đề kiểm tra kì 1 Tiếng Anh 7 Thanh Oai – Hà Nội năm 2015

Đề và đáp án môn Tiếng Anh lớp 7 học kì 1 năm 2015 Thanh Oai – Hà Nội. Đề thi gồm 6 câu. Thời gian làm bài 45 phút. Thầy cô và các em tham khảo dưới đây.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUYỆN THANH OAI

ĐỀ THI HỌC KÌ 1

MÔN: TIẾNG ANH 7

Thời gian làm bài 45 phút

I. Choose the word that has the underline part pronounced differently from the others (1m):

1. a) meet      b) street         c) volunteer         d) free

2. a) lunch     b) couch          c) change             d) chemistry

3. a) teenager  b) get            c) guitar               d) game, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu anh muốn được yêu, hãy thể hiện nhiều khiếm khuyết hơn đức hạnh.
If you wish to be loved, show more of your faults than your virtues.
Edward Bulwer
Lytton
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên