Đề và đáp án đề kiểm tra kì 1 Tiếng Anh 7 Thanh Oai – Hà Nội năm 2015

HocTap321 chia sẻ Đề và đáp án đề kiểm tra kì 1 Tiếng Anh 7 Thanh Oai – Hà Nội năm 2015

Đề và đáp án môn Tiếng Anh lớp 7 học kì 1 năm 2015 Thanh Oai – Hà Nội. Đề thi gồm 6 câu. Thời gian làm bài 45 phút. Thầy cô và các em tham khảo dưới đây.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUYỆN THANH OAI

ĐỀ THI HỌC KÌ 1

MÔN: TIẾNG ANH 7

Thời gian làm bài 45 phút

I. Choose the word that has the underline part pronounced differently from the others (1m):

1. a) meet      b) street         c) volunteer         d) free

2. a) lunch     b) couch          c) change             d) chemistry

3. a) teenager  b) get            c) guitar               d) game, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Kẻ tầm thường chỉ lo tìm cách giết thời gian, còn người có tài thì tìm mọi cách tận dụng thời gian.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Insane