XtGem Forum catalog

Đề và đáp án đề kiểm tra kì 1 Tiếng Anh 7 Thanh Oai – Hà Nội năm 2015

HocTap321 chia sẻ Đề và đáp án đề kiểm tra kì 1 Tiếng Anh 7 Thanh Oai – Hà Nội năm 2015

Đề và đáp án môn Tiếng Anh lớp 7 học kì 1 năm 2015 Thanh Oai – Hà Nội. Đề thi gồm 6 câu. Thời gian làm bài 45 phút. Thầy cô và các em tham khảo dưới đây.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUYỆN THANH OAI

ĐỀ THI HỌC KÌ 1

MÔN: TIẾNG ANH 7

Thời gian làm bài 45 phút

I. Choose the word that has the underline part pronounced differently from the others (1m):

1. a) meet      b) street         c) volunteer         d) free

2. a) lunch     b) couch          c) change             d) chemistry

3. a) teenager  b) get            c) guitar               d) game, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu Chúa đột nhiên bị buộc phải sống cuộc sống mà Ngài đã trao cho con người, Ngài hẳn sẽ tự tử.
If God were suddenly condemned to live the life which He has inflicted upon men, He would kill Himself.
Alexandre Dumas
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên