XtGem Forum catalog

Bài 2: Cộng, trừ và nhân số phức (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 134 SGK Giải tích 12 cơ bản)


Thực hiện các phép tính sau:

a) (3 – 5i) + (2 + 4i);                      b) (-2 – 3i) + (-1 – 7i);


c) (4 + 3i) – (5 – 7i);                       d) (2 – 3i) – ( 5 – 41).


Hướng dẫn giải:


a) (3 – 5i) + (2 + 4i) = (3 + 2) + (-5i + 4i) = 5 – i.


b) (-2 – 3i) + (-1 – 7i) = (-2 – 1) + (-3i – 7i) = -3 – 10i


c) (4 + 3i) – (5 – 7i) = (4 – 5) + (3i + 7i) = -1 + 10i


d) (2 – 3i) – ( 5 – 4i) = (2 – 5) + (-3i + 4i) = -3 + i


Bài 2. (Hướng dẫn giải trang 134 SGK Giải tích 12 cơ bản), , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Rượu chẳng sáng tạo ra cái gì cả, nó chỉ làm ra kẻ nói nhiều.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên