Snack's 1967

Đề khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2015

HocTap321 chia sẻ Đề khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2015

Các em thử sức với đề thi khảo sát môn Tiếng Anh đầu năm học 2015 -2016 này nhé.

 

ĐỀ KHẢO  SÁT LỚP 7

Môn: TIẾNG ANH – Năm 2016

Thời gian làm bài: 45 phút

(không tính thời gian phát đề)

I. Choose the word or phrase (A, B or C) that best fits the space in each sentence. (2.5 pts)

1. Minh is unhappy because he misses his old friends and teachers. So ________ I.

A.am       B. does                  C. do

2. ___________ does the plane fly? – It flies at 600 miles an hour., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cái gì bạn không giữ được trong miệng thì cũng không giữ được ở trong nhà.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên