80s toys - Atari. I still have

Đề khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2015

HocTap321 chia sẻ Đề khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2015

Các em thử sức với đề thi khảo sát môn Tiếng Anh đầu năm học 2015 -2016 này nhé.

 

ĐỀ KHẢO  SÁT LỚP 7

Môn: TIẾNG ANH – Năm 2016

Thời gian làm bài: 45 phút

(không tính thời gian phát đề)

I. Choose the word or phrase (A, B or C) that best fits the space in each sentence. (2.5 pts)

1. Minh is unhappy because he misses his old friends and teachers. So ________ I.

A.am       B. does                  C. do

2. ___________ does the plane fly? – It flies at 600 miles an hour., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một trong những điều may mắn nhất có thể xảy ra trong cuộc đời bạn là có tuổi thơ hạnh phúc.
One of the luckiest things that can happen to you in life is to have a happy childhood.
Agatha Christie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên