pacman, rainbows, and roller s

Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều (Giải bài tập 1, 2, 3, 4)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 18 SGK Hình học 12 cơ bản)


Cắt bìa theo mẫu dưới đây (h.1.23), gấp theo đường kẻ, rồi dán các mép lại để được các hình tứ diện đều, hình lập phương và hình bát diện đều.

Hướng dẫn giải:


(Bài tập thủ công)


Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều (Giải bài tập 1, 2, 3, 4)


Bài 2. (Hướng dẫn giải trang 18 SGK Hình học 12 cơ bản)


Cho hình lập phương (H). Gọi (H’) là hình bát diện đều có các đỉnh là tâm các mặt của (H). Tính tỉ số diện tích toàn phần của (H) và (H’).


Hướng dẫn giải:


Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ . Gọi E, F, G, I, J, K là tâm của các mặt của nó. Khi đó các đỉnh E, F, G, I, J, K tạo thành hình bát diện đều EFGIJK.


Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều (Giải bài tập 1, 2, 3, 4), , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tranh thủ nhà cháy mà đánh cướp, lợi dụng lửa để hành động.
Sấn hỏa đả kiếp.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên