XtGem Forum catalog

Bài 2: Hàm số lũy thừa (Giải bài tập 4,5)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Phải có hai người mới nói lên được sự thật: một người nói, và một người nghe.
It takes two to speak the truth: one to speak, and another to hear.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên