Duck hunt

Writing Unit 10 Lớp 10 Trang 109

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 unit 10 Conservation Writing trang 109SGK. Viết thành câu bằng cách kết hợp mồi nửa câu đầu ở cột A với nửa câu còn lại thích hợp nhất ở cột B.

UNIT 10: CONSERVATION

WRITING (VIẾT)

 

Task 1: Viết thành câu bằng cách kết hợp mồi nửa câu đầu ở cột A với nửa câu còn lại thích hợp nhất ở cột B.

1. c        3. a        5. h/f      7. e

2. f/h     4. g/h     6. d/g     8. b

Task 2: Điền vào chỗ trống trong những lá thư mời dưới đây bằng nhóm từ thích hợp ở Task 1.

1. Would you like / Are you free

2. Would you like / Are you free // How about

3. Can you / Why don’t you / Shall we., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Muốn nhận được, trước hết cần phải trao tặng. Nếu bạn muốn được yêu, hãy học cách cho đi tình yêu.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên