XtGem Forum catalog

Writing Unit 5 Lớp 12 Trang 58

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 5 Higher Education Writing trang 58 SGK. Em muốn nộp đơn xin học ở một trường đại học ở nước Anh. Hãy viết một đơn xin học khoảng 150 từ đền UCAS đê hỏi các yêu cầu nhập học.

 UNIT 5: HIGHER EDUCATION

WRITING (VIẾT)

 

Em muốn nộp đơn xin học ở một trường đại học ở nước Anh. Hãy viết một đơn xin học khoảng 150 từ đền UCAS đê hỏi các yêu cầu nhập học. Em có thể theo dàn ý sau:

Introduction:

- State the reasons why you are writing, your interest in tertiary study in England (mention the name of the program / the universities...)

Request:

- State what information you would like them to provide: tuition fee, accommodation, exams...

Further Information:

Say you would be happy to supply further information about yourself such as your English proficiency and record of secondary education study...), , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn bè là những người hiếm hoi hỏi han bạn và rồi chờ để nghe câu trả lời.
Friends are those rare people who ask how you are and then wait to hear the answer.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên