XtGem Forum catalog

Test Yourself B English 12 (Unit 3 - 6)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh 12 Test Yourself B English 12 (Unit 3 - 6) trang 72 SGK. Giả sử em đang xin việc làm thủ thư bán thời gian trong kỳ nghi hè tại trường đại học ở Anh quốc. Hãy viết thư xin việc khoảng 150 từ gửi cho Dịch vụ việc làm của nhà trường với các gợi ý sau.

TEST YOURSELF B

(Unit 4 - Unit 6)

I. Listening:

Nghe đoạn băng về việc giáo dục thiếu nhi và điền vào chỗ trống. 

Tapesript:

Children's education is changing very rapidly today. In the past, teachers made children sit still for hours. They made them memorize all sorts of things. Today, many teachers wonder if it is not possible to make children learn at all. They say they can only help them to discover things for themselves. For some children, school is a kind of prison. They are at school only because their parents make them go. They get out of the classroom as soon as the teachers let them leave. Many of them want to find jobs but the law does not let them work until they reach a certain age. And so, they have to stay in school. Often they all hate every moment.

Đáp án.

1. In the past, teachers made students sit for hours and memorize all sorts of things.

2. Today many teachers wonder if it is not possible to make children learn at all.

3. They say you must let students learn and discover things for themselves., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Phần lớn sức sống của tình bạn nằm trong việc tôn trọng sự khác biệt, không chỉ đơn giản là thưởng thức sự tương đồng.
Much of the vitality in a friendship lies in the honouring of differences, not simply in the enjoyment of similarities.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên