Old school Swatch Watches

Unit 11: Book (Sách)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự minh mẫn chỉ là thứ nằm trong khung tham chiếu của tư duy theo thói quen.
Sanity is only that which is within the frame of reference of conventional thought.
Erich Fromm
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên