Disneyland 1972 Love the old s

Unit 11: Book (Sách)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cách duy nhất để ứng phó với một thế giới không tự do là trở nên tự do tuyệt đối đến mức thậm chí sự tồn tại của bạn cũng là phản kháng.
The only way to deal with an unfree world is to become so absolutely free that your very existence is an act of rebellion.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên