XtGem Forum catalog

Language Focus Unit 7 Lớp 12 Trang 81

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 7 Economic Reforms Language Focus trang 81 SGK. Grammar: Adverbial clauses of concession: Although, Though, Even though.

UNIT 7:  ECONOMIC REFORMS

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

* Pronunciation: Strong and weak forms of auxiliaries.

* Grammar: Adverbial clauses of concession: Although, Though, Even though.

Exercise 1. Nối các cặp câu sau với Although / Even though.

Đáp án gợi ý.

1. Although it rained a lot, we enjoyed our vacation.

2. Although we had planned everything carefully, a lot of things went wrong.

3. Even though/Although the doctor has advised him to quit, Bob (still) smokes 20 cigarettes a day.

4. Although it was cold and rainy, we managed to go to class in time., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi không lấy gì làm nhục nhã khi phải thú nhận rằng tôi dốt nát về những cái mà tôi không biết.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên