Disneyland 1972 Love the old s

Language Focus Unit 7 Lớp 12 Trang 81

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 7 Economic Reforms Language Focus trang 81 SGK. Grammar: Adverbial clauses of concession: Although, Though, Even though.

UNIT 7:  ECONOMIC REFORMS

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

* Pronunciation: Strong and weak forms of auxiliaries.

* Grammar: Adverbial clauses of concession: Although, Though, Even though.

Exercise 1. Nối các cặp câu sau với Although / Even though.

Đáp án gợi ý.

1. Although it rained a lot, we enjoyed our vacation.

2. Although we had planned everything carefully, a lot of things went wrong.

3. Even though/Although the doctor has advised him to quit, Bob (still) smokes 20 cigarettes a day.

4. Although it was cold and rainy, we managed to go to class in time., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thay đổi, giống như tia nắng, vừa có thể là bạn vừa có thể là thù, là lời chúc phúc hay lời nguyền rủa, là ánh bình minh hay bóng hoàng hôn.
Change, like sunshine, can be a friend or a foe, a blessing or a curse, a dawn or a dusk.
William Arthur Ward
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên