Ring ring

Language Focus Unit 7 Lớp 12 Trang 81

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 7 Economic Reforms Language Focus trang 81 SGK. Grammar: Adverbial clauses of concession: Although, Though, Even though.

UNIT 7:  ECONOMIC REFORMS

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

* Pronunciation: Strong and weak forms of auxiliaries.

* Grammar: Adverbial clauses of concession: Although, Though, Even though.

Exercise 1. Nối các cặp câu sau với Although / Even though.

Đáp án gợi ý.

1. Although it rained a lot, we enjoyed our vacation.

2. Although we had planned everything carefully, a lot of things went wrong.

3. Even though/Although the doctor has advised him to quit, Bob (still) smokes 20 cigarettes a day.

4. Although it was cold and rainy, we managed to go to class in time., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trao cho ai đó tất cả tình yêu không bao giờ đảm bảo được rằng họ sẽ yêu lại bạn! Đừng trông chờ tình yêu được đáp lại, chỉ đợi nó lớn dần trong trái tim đối phương. Nhưng nếu nó không lớn lên, hãy cảm thấy hài lòng rằng nó đã lớn lên trong trái tim bạn.
Giving someone all your love is never an assurance that they'll love you back! Don't expect love in return, just wait for it to grow in their hearts. But if it doesn't, be content it grew in yours.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên