Snack's 1967

Writing Unit 3 Lớp 12 Trang 36

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 3 Ways Of Socialising Writing trang 36 SGK. Các em chỉ có thể thay hình thức của động từ trong câu nhưng không được thêm hoặc bớt đi một từ nào đã cho.

 UNIT 3 WAYS OF SOCIALISING

WRITING (VIẾT)

 

Task 1. Theo cặp, các em thảo luận cách đặt câu sử dụng những từ ngữ đã cho.

Các em chỉ có thể thay hình thức của động từ trong câu nhưng không được thêm hoặc bớt đi một từ nào đã cho.

Đáp án gợi ý.

1. There are many ways to tell someone goodbye, and most of them depend on the situation at hand.

2. However, there is one rule that all situations observe: We seldom say goodbye abruptly.

3. In English it is necessary to prepare a person for our departure.

4. We lead into the farewell by saying something pleasant and thoughtful like “I’ve really enjoyed talking to you”., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thứ mà con người coi trọng trên thế giới này không phải là quyền mà là đặc quyền.
What men value in this world is not rights but privileges.
Henry Louis Mencken
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên