Pair of Vintage Old School Fru

Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 9 bài 4 lao động việc làm và chất lượng cuộc sống trang 17 SGK. Chất lượng của nguồn lao động ở nước ta còn thấp, lao động không qua đào tạo chiếm tỉ lệ lớn (78,8%). Để nâng cao chất lượng nguồn lao động cần có nhiều giải pháp, trong đó quan trọng là tiến hành đào tạo lao động.

BÀI 4: GIẢI BÀI TẬP LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM

CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG

I. GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

1. Dựa vào hình 4.1, hãy:

- Nhận xét về cơ cấu lực lượng lao động giữa thành thị và nông thôn. Giải thích nguyên nhân.

- Nhận xét về chất lượng của nguồn lao động nước ta. Để nâng cao chất lương nguồn lao động cần có những giải pháp gì?

Trả lời:

- Lao động nông thôn đông hơn nhiều lao động ở thành thị. Nguyên nhân chủ yếu do nền kinh tế nước ta chủ yếu vẫn là nông nghiệp; quá trình đô thị hoá diễn ra đang còn chậm.

- Chất lượng của nguồn lao động ở nước ta còn thấp, lao động không qua đào tạo chiếm tỉ lệ lớn (78,8%). Để nâng cao chất lượng nguồn lao động cần có nhiều giải pháp, trong đó quan trọng là tiến hành đào tạo lao động.

2. Quan sát hình 4.2, hãy nêu nhận xét về cơ cấu lao động và sự thay đổi cơ cấu lao động ờ nước ta., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi không lấy gì làm nhục nhã khi phải thú nhận rằng tôi dốt nát về những cái mà tôi không biết.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên