Insane

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Toán năm học 2015 – 2016

HocTap321 chia sẻ Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Toán năm học 2015 – 2016

(Có đáp án chi tiết) Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm học lớp 8 môn Toán năm học 2015 – 2016

Thời gian làm bài 60 phút

I. Trắc nghiệm:

Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Kết quả của phép nhân 3x4 . 4x5 là :

A)12x20                B) 12x9           C) 7x9           D) Một kết quả khác

Câu 2: Bậc của đa thức A = 2015x7 + 5xy4 – 6x5y – 3 là :

A) 7                B) 6              C) 18               D) Một kết quả khác

Câu 3: Giá trị của đa thức B = x2y – 3y2 tại x = – 1; y = 2 là :

-A) 14           B) 12               C) – 10           D) Một kết quả khác

Câu 4: Cho  có số đo góc B bằng 800 , Số đo góc A lớn hơn số đo góc C là 200; ta có số đo góc A là :, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Phong cách của một người không thể chi phối phong cách của người khác.
One man's style must not be the rule of another's.
Jane Austen
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên