Disneyland 1972 Love the old s

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Toán năm học 2015 – 2016

HocTap321 chia sẻ Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Toán năm học 2015 – 2016

(Có đáp án chi tiết) Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm học lớp 8 môn Toán năm học 2015 – 2016

Thời gian làm bài 60 phút

I. Trắc nghiệm:

Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Kết quả của phép nhân 3x4 . 4x5 là :

A)12x20                B) 12x9           C) 7x9           D) Một kết quả khác

Câu 2: Bậc của đa thức A = 2015x7 + 5xy4 – 6x5y – 3 là :

A) 7                B) 6              C) 18               D) Một kết quả khác

Câu 3: Giá trị của đa thức B = x2y – 3y2 tại x = – 1; y = 2 là :

-A) 14           B) 12               C) – 10           D) Một kết quả khác

Câu 4: Cho  có số đo góc B bằng 800 , Số đo góc A lớn hơn số đo góc C là 200; ta có số đo góc A là :, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự thật không hấp dẫn có thể bị lời nói dối ly kỳ làm lu mờ.
An unexciting truth may be eclipsed by a thrilling lie.
Abigail Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên