80s toys - Atari. I still have

Writing Unit 4 Lớp 12 Trang 49

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh 12 Unit 4 School Education System Writing trang 49 SGK. Em hãy viết một đoạn văn khoảng 150 từ về hệ thống giáo dục chính quy ở Việt Nam, hãy sử dụng các thông tin cho sẵn ở phần Speaking.

 UNIT 4: SCHOOL EDUCATION SYSTEM

WRITING (VIẾT)

 

Em hãy viết một đoạn văn khoảng 150 từ về hệ thống giáo dục chính quy ở Việt Nam, hãy sử dụng các thông tin cho sẵn ở phần Speaking.

Em có thể theo các gợi ý sau:

- Levels of education: primary (5 years; start from the age of 6)

                                  lower secondary (4 years)

                                  upper secondary (3 years)

- Compulsory education: 9 years (primary & lower secondary)

- The academic year: 35 weeks (9 months, from September to May)

- School terms: 2 terms: term 1 (September - December), term 2 (Jan. - May), , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mệt mỏi là chiếc gối êm nhất.
Fatigue is the best pillow.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên