XtGem Forum catalog

Chương II. Bài 2. Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 33, 34 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  33, 34  SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Phát biểu nào dưới đây là đúng?


A. Fructoơ có phản ứng tráng bạc, chứng tỏ phân tử fructozơ có nhóm chức CHO.


B. Thủy phân xenluloz ơ thu được glucozơ.


C. Thủ phân tinh bột thu được fructozơ và glucozơ.


D. Cả xenlulozơ và tinh bột đều có phản ứng tráng bạc.


Câu 2: Trong những nhận xét sau đây, nhận xét nào đúng (Đ), nhận xét nào sai (S) ?


a) Saccarozơ được coi là một đoạn mạch của tinh bột.


b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit, chỉ khác nhau về cáu tạo của gốc glucozơ., , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con người trở nên vĩ đại theo đúng mức độ mình làm vì lợi ích của đồng loại.
Man becomes great exactly in the degree in which he works for the welfare of his fellow
men.
Mahatma Gandhi
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên