pacman, rainbows, and roller s

Chương 7. Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, Thiếc – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5trang 163 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5trang  163  SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Dãy nào sau đây sắp xếp các kim loại đúng theo thứ tự  tính khử tăng dần?


A. Pb, Ni, Sn, Zn ;                                     B. Bb, Sn, Ni, Zn ;


C. Ni, Sn, Zn, Pb ;                                     D. Ni, Zn, Pb, Sn .


Câu 2: Sắt tây là sắt được phủ lên bề mặt bởi kim loại nào sau đây ?


A.Zn ;                                B. Ni ;


C. Sn ;                               D. Cr.


Câu 3:Cho 32 gam hỗn hợp gồm MgO, Fe2O3, CuO tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch H2SO­4 2M. Khối lượng muối thu được là


A.60 gam., , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bí mật của cuộc đời là quan tâm đặc biệt tới một thứ và quan tâm đủ tới cả nghìn thứ.
The whole secret of life is to be interested in one thing profoundly and in a thousand things well.
Horace Walpole
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên