Chương 7. Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, Thiếc – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5trang 163 SGK Hóa lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5trang  163  SGK Hóa lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Dãy nào sau đây sắp xếp các kim loại đúng theo thứ tự  tính khử tăng dần?


A. Pb, Ni, Sn, Zn ;                                     B. Bb, Sn, Ni, Zn ;


C. Ni, Sn, Zn, Pb ;                                     D. Ni, Zn, Pb, Sn .


Câu 2: Sắt tây là sắt được phủ lên bề mặt bởi kim loại nào sau đây ?


A.Zn ;                                B. Ni ;


C. Sn ;                               D. Cr.


Câu 3:Cho 32 gam hỗn hợp gồm MgO, Fe2O3, CuO tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch H2SO­4 2M. Khối lượng muối thu được là


A.60 gam., , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sống là hiểu biết, trông cậy, yêu thương, thán phục và hành động tốt.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polly po-cket