XtGem Forum catalog

CHƯƠNG 2: Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 51 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 2: Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 51 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Bài 1. (hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài:


Số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố X, A, M, Q lần lượt là 6, 7, 20, 19.


Nhận xét nào sau đây đúng ?


A. X thuộc nhóm VA.                      C. M thuộc nhóm IIB.


B. A, M thuộc nhóm IIA.                  D. Q thuộc nhóm IA.


Bài giải:


D đúng., , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trong một bi kịch thực sự, cả hai bên đều có lý của mình.
In a true tragedy, both parties must be right.
Hegel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên