XtGem Forum catalog

CHƯƠNG 2: Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 51 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 2: Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 51 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Bài 1. (hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài:


Số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố X, A, M, Q lần lượt là 6, 7, 20, 19.


Nhận xét nào sau đây đúng ?


A. X thuộc nhóm VA.                      C. M thuộc nhóm IIB.


B. A, M thuộc nhóm IIA.                  D. Q thuộc nhóm IA.


Bài giải:


D đúng., , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu một người đánh mất niềm tôn kính vào bất cứ phần nào của cuộc sống, anh ta sẽ đánh mất niềm tôn kính với toàn bộ cuộc sống.
If a man loses his reverence for any part of life, he will lose his reverence for all of life.
Albert Schweitzer
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên