Vịnh khoa thi hương - Trần Tế Xương

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Vịnh khoa thi hương - Trần Tế Xương lớp 11

ĐỌC THÊM - VỊNH KHOA THI HƯƠNG - TRẦN TẾ XƯƠNG

I. Tiểu dẫn


-       Đề tài: khoa cử.


-       Nội dung:


-       Thái độ mỉa mai châm biếm, phẩn uất của nhà thơ đối với chế độ khoa cử nhố nhăng của xã hội thực dân nửa phong kiến ở buổi đầu và tâm sự của nhà thơ.


-       Hoàn cảnh sáng tác: SGK


II. Đọc - hiểu văn bản


1. Nội dung


a. Bốn câu đầu: Sự xáo trộn của trường thi, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không thể bảo vệ tự do trong khi nhân dân không nhận thức được nó.
Liberty cannot be preserved without general knowledge among the people.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog