XtGem Forum catalog

Vịnh khoa thi hương - Trần Tế Xương

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Vịnh khoa thi hương - Trần Tế Xương lớp 11

ĐỌC THÊM - VỊNH KHOA THI HƯƠNG - TRẦN TẾ XƯƠNG

I. Tiểu dẫn


-       Đề tài: khoa cử.


-       Nội dung:


-       Thái độ mỉa mai châm biếm, phẩn uất của nhà thơ đối với chế độ khoa cử nhố nhăng của xã hội thực dân nửa phong kiến ở buổi đầu và tâm sự của nhà thơ.


-       Hoàn cảnh sáng tác: SGK


II. Đọc - hiểu văn bản


1. Nội dung


a. Bốn câu đầu: Sự xáo trộn của trường thi, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chuyến phiêu lưu của đời là học hỏi. Mục đích của đời là trưởng thành. Bản tính của đời là thay đổi. Thách thức của đời là vượt qua. Tinh túy của đời là quan tâm. Cơ hội của đời là phụng sự. Bí mật của đời là dám làm. Hương vị của đời là giúp đỡ. Vẻ đẹp của đời là cho đi.
The adventure of life is to learn. The purpose of life is to grow. The nature of life is to change. The challenge of life is to overcome. The essence of life is to care. The opportunity of like is to serve. The secret of life is to dare. The spice of life is to befriend. The beauty of life is to give.
William Arthur Ward
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên