Insane

Cấu trúc đề thi Anh lớp 6 giữa kì 2 (Chương trình cũ và thí điểm)

HocTap321 chia sẻ Cấu trúc đề thi Anh lớp 6 giữa kì 2 (Chương trình cũ và thí điểm)

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016

MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 6 (CŨ) 

1. Vocabulary relating to unit 9-13

2. Grammar and Language focus

– Tenses: Present simple; Present progressive;

– Adjectives; Adverbs

– Polite requests: Would you…? / Do you like …?

– Quantifiers: some, any

– Partitives: a bottle of, a can of …

– Adverbs of sequence: first, then, next, after that, finally, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có thể yêu nhiều lần, nhưng không thể yêu nhiều lần cùng một người.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên