pacman, rainbows, and roller s

Cấu trúc đề thi Anh lớp 6 giữa kì 2 (Chương trình cũ và thí điểm)

HocTap321 chia sẻ Cấu trúc đề thi Anh lớp 6 giữa kì 2 (Chương trình cũ và thí điểm)

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016

MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 6 (CŨ) 

1. Vocabulary relating to unit 9-13

2. Grammar and Language focus

– Tenses: Present simple; Present progressive;

– Adjectives; Adverbs

– Polite requests: Would you…? / Do you like …?

– Quantifiers: some, any

– Partitives: a bottle of, a can of …

– Adverbs of sequence: first, then, next, after that, finally, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Giá như chúng ta có thể dùng đôi tay mình để vẽ lên những gì mắt mình nhìn thấy.
If we could but paint with the hand what we see with the eye.
Balzac
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên