Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Unit 1 Friendship: Speaking

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 trang 15 unit 1 friendship Speaking. Theo cặp, hãy quan sát kĩ bốn người trong tranh để miêu tả những đặc điếm hình dạng cùa từng người.

UNIT 1: FRIENDSHIP (TÌNH BẠN)

SPEAKING (NÓI)

Task 1. Theo cặp, hãy quan sát kĩ bốn người trong tranh để miêu tả những đặc điếm hình dạng cùa từng người.

OK, look at the picture carefully. How many people are there in the picture? Can you guess the age of each of them?... Now let us start with the physical description of the man. Is he tall or short?... 

A: Can von describe the man in the picture?   B: The man is tall. He has a square face, with a broad forehead yellow hair and a crooked nose. He is wearing sport. He is quite good looking.

A: Can vou describe the woman in the picture?

B: The woman is about 22. She is wearing dress, she has shoulder — length black hair. She has an oval face with a straight nose, a broad forehead and black eyes. She is quite pretty.

Task 2. Theo nhóm, thảo luận xem những đặc điểm cả tính nào quan trọng hơn, sắp xếp các đặc điểm cá tính đã cho theo thứ tự quan trọng.

1.Sincere (adj): chân thành                              

2. Honest (adj): trung thực

3. Generuos(adj): rộng lượng

4. Modest (adj): khiêm tổn

5. Caring (adj): chu đáo                              , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cứ mỗi ngày tôi lại càng tin rằng sự lãng phí cuộc đời nằm trong những tình cảm chúng ta không cho đi, sức mạnh chúng ta không sử dụng, sự thận trọng ích kỷ không dám mạo hiểm điều gì và lẩn tránh nỗi đau, cũng đồng thời để lỡ hạnh phúc.
Every day I live I am more convinced that the waste of life lies in the love we have not given, the powers we have not used, the selfish prudence that will risk nothing and which, shirking pain, misses happiness as well.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên