Language Focus Unit 8 Lớp 11 Trang 97

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 8 Celebrations Language Focus trang 97 SGK. Dùng Someone, anyone, no one và everyone đê điên vào chô trống trong câu.

UNIT 8: CELEBRATION

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

Grammar and Vocabulary

Exercise 1. Dùng Someone, anyone, no one và everyone để điền vào chỗ trống trong câu.

ĐÁP ÁN

1. anyone

2. Someone

3. anyone

4. someone, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thứ mà con người coi trọng trên thế giới này không phải là quyền mà là đặc quyền.
What men value in this world is not rights but privileges.
Henry Louis Mencken
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Snack's 1967