Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Language Focus Unit 16 Lớp 11 Trang 185

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 16 The wonders of the World Language Focus trang 185 SGK. Viết lại câu, sao cho câu có cùng nghĩa với câu đã cho.

UNIT 16: THE WONDERS OF THE WORLD 

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

Grammar

Exercise 1. Viết lại câu, sao cho câu có cùng nghĩa với câu đã cho.

ĐÁP ÁN

1. Many people are said to be homeless after the floods.

2. The prisoner is thought to have escaped by climbing over the wall.

3. He is believed to have driven through the town at 90km an hour.

4. Two people are reported to have been seriously injured in the accident., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trị quốc lấy đức làm trọng, mệnh lệnh như sao Bắc đẩu, duy nhất rõ ràng để mọi người tuân theo.
Vi chính dĩ đức, thệ như bắc thần, cư kỳ sở nhi chúng tinh cộng chi.
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên