XtGem Forum catalog

Tiếng Anh

Listening Unit 8 Lớp 11 Trang 94

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 8 Celebrations Listening trang 94 SGK. Trong bài này chúng ta chủ yếu tìm hiểu về phong

Speaking Unit 8 Lớp 11 Trang 93

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 8 Celebrations Speaking trang 93 SGK. Trong bài này chúng ta phải làm một đoạn hội thoạ

Reading Unit 8 Lớp 11 Trang 90

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 8 Celebrations Reading trang 90 SGK. Qua bài đọc chúng ta cùng tìm hiểu văn hóa Tết của

Unit 8: Celebrations (Lễ Kỉ Niệm) lớp 11

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 8 Celebrations (Lễ Kỉ Niệm) hay nhất. Chúng ta cùng xem qua phần ngữ pháp về indefinite

Language Focus Unit 7 Lớp 11 Trang 86

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 7 World Population Language Focus trang 86 SGK. They told me (that) if it didn’t rain, they would

Writing Unit 7 Lớp 11 Trang 86

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 7 World Population Writing trang 86 SGK. Phần này chúng ta cần viết một đoạn văn ngắn đ

Listening Unit 7 Lớp 11 Trang 84

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 7 World Population Listening trang 84 SGK. According to the expert, by the year 2010, t

Speaking Unit 7 Lớp 11 Trang 83

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 7 World Population Speaking trang 83 SGK. Trong bài này chúng ta cần thảo luận về những

Reading Unit 7 Lớp 11 Trang 80

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 7 World Population Reading trang 80 SGK. Trong bài này chúng ta cùng đánh giá tổng quan

Unit 7: World Population (Dân Số Thế Giới)

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 unit 7: World Population (Dân Số Thế Giới) chi tiết nhất. Chúng ta cùng xem qua phần ngữ phá

Test Yourself B English 11 (Unit 3 - 6)

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 phần Test Yourself B English 11 (Unit 3 - 6) trang 76 trong SGK. Các bạn cùng tham khảo nhé, chúc các

Language Focus Unit 6 Lớp 11 Trang 73

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 6 Competitions Language Focus trang 73 SGK ngắn gọn và dễ hiểu nhất. The teacher accused the boy

Writing Unit 6 Lớp 11 Trang 72

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 6 Competitions Writing trang 72 SGK ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Đóng vai Kate Johnson thư ký của kỳ
Ngẫu Nhiên