Polaroid

Speaking Unit 7 Lớp 11 Trang 83

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 7 World Population Speaking trang 83 SGK. Trong bài này chúng ta cần thảo luận về những lý do quá tải của dân số trên thế giới.

UNIT 7: WORLD POPULATION

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1. Theo cặp, thảo luận và đánh số theo tầm quan trọng các nguyên nhây gây ra bùng nổ dân số trên thế giới.

Speaking Unit 7 Lớp 11 Trang 83

Task 2. Theo cặp, thảo luận và lập danh mục những van đề các nước đông dân gặp phải.

GỢI Ý

poor living condition low living standard

not enough / expensive food lack / shortage of schools / hospitals / teachers

Speaking Unit 7 Lớp 11 Trang 83

Task 3. Theo nhóm, thảo luận và ghi lại những giải pháp cho vấn đề quả tải về dân số.

GỢI Ý, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đôi lúc bạn cần nhìn cuộc sống theo hướng khác đi.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên