Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Language Focus Unit 7 Lớp 11 Trang 86

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 7 World Population Language Focus trang 86 SGK. They told me (that) if it didn’t rain, they would go out with me.

UNIT 7 WORLD POPULATION

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

Grammar and Vocabulary

Exercise 1. Chia dộng từ trong ngoặc ở thì thích hợp.

ĐÁP ÁN

1. would drive

2. would (you) like

3. is

4. will take

5. closedCho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tương lai thuộc về những ai tin tưởng vào cái đẹp của ước mơ.
The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.
Eleanor Roosevelt
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên