Duck hunt

Language Focus Unit 7 Lớp 11 Trang 86

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 7 World Population Language Focus trang 86 SGK. They told me (that) if it didn’t rain, they would go out with me.

UNIT 7 WORLD POPULATION

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

Grammar and Vocabulary

Exercise 1. Chia dộng từ trong ngoặc ở thì thích hợp.

ĐÁP ÁN

1. would drive

2. would (you) like

3. is

4. will take

5. closedCho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
A friend is like the north star, you look to them when you lose your way.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên