Tiếng Anh

Test Yourself F English 11 (Unit 15 - 16)

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 phần Test Yourself F English 11 (Unit 15 - 16) trang 187 SGK. Trong thế kỷ 19 và 20 có nhiều khám ph

Language Focus Unit 16 Lớp 11 Trang 185

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 16 The wonders of the World Language Focus trang 185 SGK. Viết lại câu, sao cho câu có cùng ngh

Writing Unit 16 Lớp 11 Trang 184

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 16 The wonders of the World Writing trang 184 SGK. Trong bài này chúng ta sẽ viết về tháp Chàm

Listening Unit 16 Lớp 11 Trang 182

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 16 The wonders of the World Listening trang 182 SGK. Because it can be seen from the moon, beca

Speaking Unit 16 Lớp 11 Trang 181

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 16 The wonders of the World Speaking trang 181 SGK. Theo cặp, nói lại các câu chỉ sự thật, các

Reading Unit 16 Lớp 11 Trang 178

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 16 The wonders of the World Reading trang 178 SGK. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về Kim Tự

Unit 16: The Wonders of the World (Các Kỳ Quan Thế Giới)

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 16 The Wonders of the World (Các Kỳ Quan Thế Giới). Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu các địa danh d

Language Focus Unit 15 Lớp 11 Trang 175

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh 11 Unit 15 Space Conquest Language Focus trang 175 SGK. Điền vào chỗ trắng bằng dạng câu hỏi đuôi thích hợp

Speaking Unit 15 Lớp 11 Trang 170

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh 11 Unit 15 Space Conquest Speaking trang 170 SGK. Theo nhóm, các em thay phiên nói về các sự kiện quan trọn

Reading Unit 15 Lớp 11 Trang 166

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh 11 Unit 15 Space Conquest Reading trang 166 SGK. Dựa vào bài đọc chúng ta có thể hiểu sâu hơn về khám phá c

Unit 15: Space Conquest (Chinh Phục Không Gian)

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 15 Space Conquest (Chinh Phục Không Gian). For ability + particular action, use was able to Ha

Test Yourself E English 11 (Unit 12 - 14)

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Test Yourself E English 11 (Unit 12 - 14) trang 163 SGK. Linda sống một mình ở Luân Đôn, cùn
Ngẫu Nhiên

Teya Salat