Duck hunt

Chương III: Sinh trưởng và phát triển – Hoocmon thực vật – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 142
Chương III: Sinh trưởng và phát triển – Hoocmon thực vật – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 142


Câu 1. Hoocmôn thực vật là gì?  Nêu các đặc điểm chung của chúng.

Trả lời:


Hoocmôn thực vật là các chât hữu cơ do thực vật tiết ra, có tác dụng điều tiết hoạt động sống của cây.


Câu 2. Có mấy nhóm hoocmôn thực vật. Nêu tên các hoocmôn của mỗi nhóm và ví dụ về tác dụng của chúng.


Trả lời:


Hoocmôn Thực vật được chia thành 2 nhóm:


+ Nhóm hoocmôn kích thích gồm AIA, GA, xitôkinin.


+ Nhóm hoocmôn ức chế gồm êtilen, axil abxixic,…


Câu 3. Nêu hai biện pháp sản xuất nông nghiệp có ứng dụng các hoocmôn thực vật?, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nói không suy nghĩ giống như bắn mà không nhắm.
Ngạn ngữ Tây Ban Nha
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên